Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.54/2022 Π8Θ8 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ – ΑΔΑ: 6ΒΘΙ46907Θ-ΤΕ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.54/2022 Π8Θ8 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ
Ημερομηνία: 28/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2023 10:43:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΘΙ46907Θ-ΤΕ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου