ΧΕ-456 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΤΘ546907Θ-ΖΒ3

Θέμα: ΧΕ-456 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:49:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΘ546907Θ-ΖΒ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου