ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ" – ΑΔΑ: 6ΘΞΠ46907Θ-Χ2Τ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ "ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ"
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/03/2023 11:07:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΞΠ46907Θ-Χ2Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου