ΧΕ-264 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1538/2022 – ΑΔΑ: 6ΣΦΥ46907Θ-Υ51

Θέμα: ΧΕ-264 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1538/2022
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 09:47:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΦΥ46907Θ-Υ51
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου