ΧΕ-251 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6Ψ4Θ46907Θ-ΙΟ8

Θέμα: ΧΕ-251 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ4Θ46907Θ-ΙΟ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου