ΧΕ-386 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6Ω8Θ46907Θ-3ΛΚ

Θέμα: ΧΕ-386 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/04/2023 14:09:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω8Θ46907Θ-3ΛΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου