ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΑΔΑ: 6Ω1Ψ46907Θ-ΧΡΖ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ημερομηνία: 06/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/03/2023 14:59:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω1Ψ46907Θ-ΧΡΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου