ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΔΑ: 6ΝΩ946907Θ-ΚΡΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 12:54:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩ946907Θ-ΚΡΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου