Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ51/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία INSIDE MEDICAL M IKE – ΑΔΑ: 6Ν9Θ46907Θ-ΟΒ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ51/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία INSIDE MEDICAL M IKE
Ημερομηνία: 02/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/03/2023 08:27:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν9Θ46907Θ-ΟΒ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου