Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 118/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΜΘΧ46907Θ-ΨΓ6

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 118/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 09:45:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΘΧ46907Θ-ΨΓ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου