ΧΕ-218 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΜΡΡ46907Θ-ΑΛ9

Θέμα: ΧΕ-218 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/03/2023 08:57:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΡΡ46907Θ-ΑΛ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου