ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΞΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ". – ΑΔΑ: 6Λ1Ζ46907Θ-Δ1Σ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΥΞΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ".
Ημερομηνία: 09/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/03/2023 09:44:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ1Ζ46907Θ-Δ1Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου