ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ – ΑΔΑ: 6ΚΜ546907Θ-ΒΤΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 10:05:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΜ546907Θ-ΒΤΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου