ΧΕ-330 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4 – ΑΔΑ: 6ΦΓΟ46907Θ-ΚΗΙ

Θέμα: ΧΕ-330 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/19-04-2022 Θ4
Ημερομηνία: 29/03/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/05/2023 10:58:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΟ46907Θ-ΚΗΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου