Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ40/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ " από την εταιρεία Ν ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: 6Φ1146907Θ-ΥΤΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ40/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ "
από την εταιρεία Ν ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 11:30:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ1146907Θ-ΥΤΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου