ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 69ΙΜ46907Θ-ΔΔ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 17/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 12:21:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΙΜ46907Θ-ΔΔ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου