ΧΕ-273 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 690Ω46907Θ-27Κ

Θέμα: ΧΕ-273 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/03/2023 12:56:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 690Ω46907Θ-27Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου