ΧΕ-314 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 374/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1985/2022 ) – ΑΔΑ: 68ΨΝ46907Θ-Μ78

Θέμα: ΧΕ-314 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 374/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1985/2022 )
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/04/2023 13:19:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΨΝ46907Θ-Μ78
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου