ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΔΑ: 66ΗΩ46907Θ-ΚΞΚ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημερομηνία: 22/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/03/2023 10:25:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΗΩ46907Θ-ΚΞΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου