ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ FRESENIUS – ΑΔΑ: 66ΓΚ46907Θ-ΝΡΩ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ FRESENIUS
Ημερομηνία: 08/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2023 13:50:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΓΚ46907Θ-ΝΡΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου