Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ207/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΑΑ2674/2022) – ΑΔΑ: 667Ρ46907Θ-Λ2Π

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ207/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΑΑ2674/2022)
Ημερομηνία: 21/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/03/2023 11:19:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 667Ρ46907Θ-Λ2Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου