ΧΕ-256 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 657Ο46907Θ-ΩΕ9

Θέμα: ΧΕ-256 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 16/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:49:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 657Ο46907Θ-ΩΕ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου