Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.84/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ " από την εταιρεία V L VIOLAK AE – ΑΔΑ: 64ΝΛ46907Θ-ΗΣ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.84/2023 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΑΖΑ "
από την εταιρεία V L VIOLAK AE
Ημερομηνία: 23/03/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/03/2023 12:53:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΝΛ46907Θ-ΗΣ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου