Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR " από την εταιρεία INTERACTIVE OE – ΑΔΑ: Ρ4ΡΠ46907Θ-ΣΡΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ GDPR "
από την εταιρεία INTERACTIVE OE
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 14:15:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΡΠ46907Θ-ΣΡΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου