ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ LOGIQ P6 ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤ ΝΟΣ ΚΛΙΝΕΣ – ΑΔΑ: Ρ4ΦΖ46907Θ-5ΧΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ LOGIQ P6 ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤ ΝΟΣ ΚΛΙΝΕΣ
Ημερομηνία: 14/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2023 13:25:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΦΖ46907Θ-5ΧΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου