Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " CONTROL ΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ. – ΑΔΑ: ΨΖΨΗ46907Θ-6ΝΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.170/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια
" CONTROL ΑΝΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ " από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΑΕΒΕ.
Ημερομηνία: 07/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 14:17:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨΗ46907Θ-6ΝΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου