ΧΕ-162 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: ΨΖΕΒ46907Θ-ΧΨ5

Θέμα: ΧΕ-162 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΕΒ46907Θ-ΧΨ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου