Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ37/2023 Π2Θ14 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΣΤΙΑΣΗΣ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ "DOMI VIVENS" – ΑΔΑ: ΨΖ0Ω46907Θ-ΚΥΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ37/2023 Π2Θ14 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΣΤΙΑΣΗΣ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΟΕ "DOMI VIVENS"
Ημερομηνία: 22/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 12:08:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ0Ω46907Θ-ΚΥΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου