ΧΕ-92 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 44905107009500563206704 ) – ΑΔΑ: ΨΞΞΩ46907Θ-8ΜΜ

Θέμα: ΧΕ-92 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 44905107009500563206704 )
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:08:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΞΩ46907Θ-8ΜΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου