ΧΕ-173 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1610/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΞΠΤ46907Θ-7Σ3

Θέμα: ΧΕ-173 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ CD/DVD " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1610/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΠΤ46907Θ-7Σ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου