ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΒΖΞ46907Θ-ΔΨ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2023 09:30:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΖΞ46907Θ-ΔΨ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου