ΧΕ-94 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 70905107009500563206624 ) – ΑΔΑ: ΨΒΕΦ46907Θ-8ΝΑ

Θέμα: ΧΕ-94 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ e -ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ( RF 70905107009500563206624 )
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:08:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕΦ46907Θ-8ΝΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου