ΧΕ-104 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1017/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1565/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΤΗΞ46907Θ-Β98

Θέμα: ΧΕ-104 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1017/2022 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1565/2022 )
Ημερομηνία: 16/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2023 08:08:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΗΞ46907Θ-Β98
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου