ΧΕ-203 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΩΤ. 3964/28-02-2023 – ΑΔΑ: ΨΘΤ146907Θ-4Τ3

Θέμα: ΧΕ-203 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΩΤ. 3964/28-02-2023
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΤ146907Θ-4Τ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου