ΧΕ-90 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β ‘ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΤ2Μ46907Θ-9Ψ5

Θέμα: ΧΕ-90 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β ‘ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/02/2023 11:18:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2Μ46907Θ-9Ψ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου