ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 3464/2022 – ΑΔΑ: ΨΡΜΚ46907Θ-ΦΟ9

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 3464/2022
Ημερομηνία: 06/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/02/2023 11:58:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΜΚ46907Θ-ΦΟ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου