ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – ΑΔΑ: ΨΟΖΥ46907Θ-0Ν9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 13:45:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΖΥ46907Θ-0Ν9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου