ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: ΨΝΤ746907Θ-ΘΑΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/02/2023 09:53:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΤ746907Θ-ΘΑΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου