ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ – ΑΔΑ: ΨΚΒΦ46907Θ-031

Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 09:22:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΒΦ46907Θ-031
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου