ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ .(3ΜΗΝΕΣ) – ΑΔΑ: ΨΚ9Π46907Θ-ΚΦΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ .(3ΜΗΝΕΣ)
Ημερομηνία: 15/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2023 09:34:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ9Π46907Θ-ΚΦΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου