Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.351/2022(Π23Θ16ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την υπηρεσια " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ " από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ – ΑΔΑ: ΨΚ4246907Θ-8ΚΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.351/2022(Π23Θ16ο) Συμβαση Νοσοκομείου για την υπηρεσια " ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ "
από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 10/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2023 09:52:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚ4246907Θ-8ΚΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου