ΧΕ-64 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2205/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΙΖ246907Θ-Ν1Ψ

Θέμα: ΧΕ-64 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2205/2022 )
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 08:15:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΖ246907Θ-Ν1Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου