ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Α.Π- Τ.Τ.Ε – ΑΔΑ: ΨΗΔΡ46907Θ-27Π

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Α.Π- Τ.Τ.Ε
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2023 13:54:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΔΡ46907Θ-27Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου