ΧΕ-171 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1600/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΦΨΨ46907Θ-3ΨΩ

Θέμα: ΧΕ-171 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1600/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:12:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΨΨ46907Θ-3ΨΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου