ΧΕ-72 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔΒ946907Θ-Ε9Θ

Θέμα: ΧΕ-72 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 02/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 08:30:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΒ946907Θ-Ε9Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου