ΧΕ-85 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5 – ΑΔΑ: ΨΧΒΞ46907Θ-Κ76

Θέμα: ΧΕ-85 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6 /ΟΠΣ 5
Ημερομηνία: 03/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/02/2023 08:12:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΒΞ46907Θ-Κ76
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου