ΧΕ-202 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023 – ΑΔΑ: Ψ9Σ746907Θ-ΘΙ9

Θέμα: ΧΕ-202 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2023 11:48:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Σ746907Θ-ΘΙ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου