ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ – ΑΔΑ: Ψ9Ψ046907Θ-ΔΙΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Ημερομηνία: 02/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2023 11:01:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9Ψ046907Θ-ΔΙΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου