ΧΕ-66 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2207/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ9ΛΜ46907Θ-Α37

Θέμα: ΧΕ-66 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2207/2022 )
Ημερομηνία: 01/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2023 08:15:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΜ46907Θ-Α37
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου