ΧΕ-180 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 740/2021 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1577/2022 ) – ΑΔΑ: Ψ9ΗΞ46907Θ-ΔΙΘ

Θέμα: ΧΕ-180 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 740/2021 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1577/2022 )
Ημερομηνία: 28/02/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/03/2023 10:13:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΗΞ46907Θ-ΔΙΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου